Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików Cookies Serwisu Kombucha by Laurent z dnia 01.10.2019
Definicje
 1. Administrator – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności i plików Cookies.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L 2016.119.1).
 6. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 z późniejszymi zmianami).
 7. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.kombuchabylaurent.pl
 8. Użytkownik – osoba fizyczna, która dokonała zakupu na stronie kombuchabylaurent.pl.
1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka opisuje jakie dane osobowe zbieramy oraz zasady na jakich gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy Twoje dane osobowe.

2. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest ROCOTO Sp. Z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000782072, NIP: 5213863638, REGON: 383109272. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących Ci na podstawie RODO możesz kontaktować się na adres spółki, adres e-mail: agata@kombuchabylaurent.pl lub pod numerem telefonu (+48) 605-955-005.

3. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 1. dokonania zakupu produktu oferowanego w ramach sprzedaży – w tym celu przetwarzamy imię, nazwisko, adres, telefon, adres email lub dane firmy tj. nazwa z danymi adresowymi oraz NIP. Dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tak długo jak będzie to konieczne do zrealizowania umowy oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 2. rozpatrywania reklamacji – w tym celu będziemy przetwarzać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e–mail oraz wszystkie inne dane, które są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. przesyłania informacji marketingowej dotyczącej usług własnych Administratora – w tym celu przetwarzamy Twoje imię oraz adres e–mail. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora, to jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te będziemy przetwarzać dopóki nie złożysz sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
 4. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora, to jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane będziemy przetwarzać do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, pod warunkiem uzyskania Twojej zgody – w tym celu będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e–mail. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe przekazane nam na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu, aż wycofasz zgodę na ich przetwarzanie.
4. W jaki sposób gromadzimy dane

Twoje dane osobowe gromadzimy za pomocą:

 1. informacji, jakie nam podajesz wypełniając formularze dostępne w Serwisie,
 2. plików Cookies zapisywanych na Twoim komputerze lub urządzeniach mobilnych (telefony, tablety).
5. Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

6. Twoje prawa związane z ochroną danych

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania kopii tych danych.

Masz prawo do sprostowania danych – usunięcia ewentualnych niezgodności lub błędów dotyczących przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnienia danych lub ich aktualizacji, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie.

Masz prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane przez Ciebie dostarczone, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi –– jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu.

Masz prawo do usunięcia danych – prawo to możesz zrealizować wtedy, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, a także wtedy gdy zgoda, na której opiera się przetwarzanie została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania – w takiej sytuacji Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziłeś zgodę oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. W każdym czasie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych. W każdym czasie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy dane osobowe w sposób niezgodny z prawem.
Masz prawo do cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

7. Środki bezpieczeństwa

Administrator wdrożył odpowiednie, zgodne z wymogami prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczające dane przed ich bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Administrator wykorzystując techniki szyfrujące zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych drogą elektroniczną. Celem zabezpieczenia danych Użytkowników, przesyłanych drogą elektroniczną, przed ich uzyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione Administrator wprowadził następujące zabezpieczenia: Certyfikat SSL, dostęp do konta jedynie po podaniu loginu i hasła, zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania przez nas usług na Twoją rzecz. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli świadczyć Ci naszych usług.

Polityka plików Cookies
 1. Kombucha by Laurent zastrzega, że dane Użytkownika mogą być także zbierane poprzez pliki Cookies.
 2. Pliki Cookies (tzw. „Ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu kombuchabylaurent.pl i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Kombucha by Laurent może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu kombuchabylaurent.pl miedzy innymi w następujących celach:
  a) identyfikacji statusu Użytkownika
  b) zapamiętywania produktów wybranych przez Użytkownika i dodania ich do „koszyka” celem dokonania zakupu,
  c) prowadzenia statystyk na potrzeby Kombucha by Laurent, ze sposobu korzystania z Serwisu, preferencji Użytkownika, co do wybieranych Pakietów celem polepszenia funkcjonalności Serwisu.
 4. Na urządzeniu Użytkownika, w związku z korzystaniem z Serwisu Kombucha by Laurent, mogą być przechowywane pliki tekstowe (pliki Cookies), mające ułatwić Użytkownikowi zarówno dostęp jak i korzystanie z Serwisu. Ich zadaniem jest badanie preferencji i zachowań Użytkownika, celem dostosowania Serwisu i wyświetlanych treści do potrzeb konkretnego Użytkownika.
 5. Po wejściu Użytkownika na stronę Serwisu kombuchabylaurent.pl, wyświetli się komunikat informujący go o używaniu przez www.kombuchabylaurent.pl plików Cookies. Komunikat dodatkowo zawiera informację w jakim celu są zbierane, za pomocą plików Cookies, dane Użytkownika oraz do czego są one wykorzystywane. Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie, że zapoznał się z Polityką Prywatności i plików Cookies oraz, że wyraża zgodę ich na używanie. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie wyłączenia plików Cookies oraz o konsekwencjach jakie się z tym wiążą tj. możliwość niepoprawnego działania strony, a tym samym brak możliwości dokonywania zakupów.
 6. Co do zasady, większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku, domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyłączy plików Cookies, należy przyjąć, że wyraził zgodę na umieszczenie i przechowywanie ich w swoim urządzeniu. Użytkownik może wyłączyć umieszczanie i przechowywanie plików Cookies z poziomu używanej przez siebie przeglądarki internetowej, w sposób właściwy dla danej przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej.
 8. Zablokowanie plików Cookies może spowodować, że Użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać z Serwisu kombuchabylaurent.pl lub Serwis nie będzie działał poprawnie.